Dematerializacja
Akcji

Szanowni Akcjonariusze,

Informujemy, iż zgodnie z dyspozycją art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadzającą obowiązek przeprowadzenia dematerializacji akcji oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/2020 z dnia 18 września 2020 r., POWEN SA zawarła z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie umowę o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy. 

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 w/w ustawy począwszy od dnia 1 marca 2021 r. moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie.

 

W celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji, a tym samym korzystania przez akcjonariuszy z praw wynikających z posiadanych dokumentów akcji (m.in. prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawa do dywidendy), przedstawiamy poniżej procedurę organizacji procesu dematerializacji akcji.

Informacje w zakresie organizacji procesu dematerializacji akcji POWEN SA

 1. Zdematerializować akcję mogą tylko osoby/podmioty ujawnione w Księdze Akcjonariuszy jako właściciele/współwłaściciele które jednocześnie złożą wniosek o wpis, działając osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Tryb załatwiania czynności dematerializacji:
  1. Bezpośrednio w siedzibie Spółki przy ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze,
  2. Korespondencyjnie.
Osoby dokonujące dematerializacji osobiście powinny zgłosić się do siedziby Spółki POWEN SA/GRUPY POWEN-WAFAPOMP S.A. przy ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 14.00. W związku z obowiązującym stanem epidemii COVID-19 Akcjonariusze przyjmowani będą na bramie głównej, skąd kierowani będą do osób odpowiedzialnych za przyjęcie dokumentów. W celu usprawnienia procesu dematerializacji oraz ograniczenia liczby obsługiwanych Akcjonariuszy należy uprzednio telefonicznie umówić termin spotkania.
 
Termin dematerializacji akcji upływa dnia 28 lutego 2021 r., przy czym dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, o czym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

 

Akcjonariusze powinni zgłaszać się z oryginałami dokumentów akcji których są właścicielami. W przypadku spadkobierców Akcjonariusza oprócz oryginału akcji należy przedstawić także dokumenty stwierdzające fakt nabycia spadku (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia). Pełnomocnik działający w imieniu Akcjonariusza winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
W przypadku dematerializacji korespondencyjnej Akcjonariusze powinni przesyłać na adres POWEN SA ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze stosowne pismo (wzór w załączeniu) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO (wzór w załączeniu).

Akcjonariusze zgłaszający się osobiście będą proszeni o:
 1. okazanie dowodu osobistego,
 2. wypełnienie (fakultatywne) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie do Biura Maklerskiego numeru telefonu i adresu e-mail (wzór w załączeniu),
 3. weryfikację i ewentualną aktualizację danych osobowych (nr i seria dowodu osobistego, adres, nr rachunku bankowego),
 4. podanie numeru rachunku bankowego – jeżeli dotychczas tego nie uczyniono. Brak rachunku bankowego nie stanowi przeszkody w dematerializacji akcji, jednakże jego podanie ułatwi wypłatę dywidendy.
W przypadku dematerializacji korespondencyjnej do pisemnego wniosku należy dołączyć:
 1. ewentualne pełnomocnictwo,
 2. fakultatywnie – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie do Biura Maklerskiego numeru telefonu i adres e-mail,
 3. informację o ewentualnej aktualizacji danych osobowych (nr i seria dowodu osobistego, adres, nr rachunku bankowego).
W sprawach z zakresu dematerializacji akcji można się kontaktować z Panią Małgorzatą Kańtoch na numer telefonu 693-466-196 lub poprzez e-mail: malgorzata.kantoch@powen.com.pl, lub przesyłając korespondencję na adres: POWEN SA ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze
Podstawa prawna procesu dematerializacji:
 • obowiązujące od 1 marca 2021 r. przepisy art. 3281 – art. 32815 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”),
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798).
Do niniejszej Informacji załączono Taryfę Opłat i Prowizji związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy przez Santander Biuro Maklerskie (Taryfa w Załączeniu).

Pliki do pobrania

Informacja o dematerializacji Akcji