- Powen SA

bieżące informacje dla akcjonariuszy

Zarząd POWEN S.A., spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 18 października 2023 r. o godz. 14°° w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.  Powołanie protokolantów i wybór:

 • Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,

3.  Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.

4.  Podjęcie uchwał w sprawach:

 • umorzenia akcji własnych nabytych w celu dobrowolnego ich umorzenia,
 • obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 • zmiany Statutu Spółki z powodu obniżenia kapitału zakładowego (§ 12pkt. 1 i 2), dotychczasową treść pkt 1 §12 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 5.241.650,00 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 524.165 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”

zastępuje się następującą:

„ 1. Kapitał zakładowy wynosi 4.723.000,00 zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych) i jest podzielony na 472.300 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”

dotychczasową treść pkt 2 §12 Statutu Spółki:

„2. Na ogólną liczbę akcji 524.165 składają się akcje następujących serii:

 • 726 akcji serii A
 • 505 akcji serii B
 • 923 akcji serii C
 • 440 akcji serii D
 • 571 akcji serii E
 • 000 akcji serii H.”

zastępuje się następującą:

„2. Na ogólną liczbę akcji 472.300 składają się akcje następujących serii:

 • 838 akcji serii A
 • 617 akcji serii B
 • 723 akcji serii C
 • 887 akcji serii D
 • 235 akcji serii E
 • 000 akcji serii H.”

5.  Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Image

Chcesz wiedzieć więcej ?

Bądźmy w kontakcie.