- Powen SA

bieżące informacje dla akcjonariuszy

Zarząd POWEN S.A., spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 28 września 2021 r. o godz. 14°° w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318.

 

Porządek obrad :

1.  Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.  Powołanie protokolantów i wybór:

 • Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
 • Komisji Uchwał.

3.  Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.

4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2020r.

5.  Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane

     sprawozdanie finansowe za 2020r.

5.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych za 2020r.

6.  Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności za 2020r.
 • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.
 • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.
 • umorzenia akcji własnych nabytych w celu dobrowolnego ich umorzenia,
 • obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 • zmiany Statutu Spółki z powodu obniżenia kapitału zakładowego (§ 12pkt. 1 i 2), dotychczasową treść pkt 1 §12 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 5.602.710 zł (pięć milionów sześćset dwa tysiące siedemset dziesięć złotych) i jest podzielony na 560.271 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”.”

zastępuje się następującą:

„ 1. Kapitał zakładowy wynosi 5.281.510 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych) i jest podzielony na 528.151 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”

dotychczasową treść pkt 2 §12 Statutu Spółki:

„2. Na ogólną liczbę akcji 560.271 składają się akcje następujących serii:

 • 354 akcji serii A
 • 133 akcji serii B
 • 523 akcji serii C
 • 887 akcji serii D
 • 374 akcji serii E
 • 000 akcji serii H.”

zastępuje się następującą:

„2. Na ogólną liczbę akcji 528.151 składają się akcje następujących serii:

 • 765 akcji serii A
 • 544 akcji serii B
 • 923 akcji serii C
 • 188 akcji serii D
 • 731 akcji serii E
 • 000 akcji serii H.”

  - podziału zysku za 2020r.,

  - upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych celem ich

     dobrowolnego umorzenia.

8.  Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 406  §1 k.s.h. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Image

Chcesz wiedzieć więcej ?

Bądźmy w kontakcie.