- Powen SA

bieżące informacje dla akcjonariuszy

Zarząd POWEN S.A., spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 14°° w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.  Powołanie protokolantów i wybór:

 • Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
 • Komisji Uchwał.

3.  Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.

4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2022 r.

5.  Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 r.

6.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych za 2022 r.

7.  Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności za 2022r.
 • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022r.
 • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022r.
 • stwierdzenia upływu kadencji Członków Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia i liczebności Rady Nadzorczej oraz powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 • zmiany Statutu Spółki poprzez:
  • opatrzenie dotychczasowej treści §27 jako punkt 1, po którym dodaje się pkt 2 o treści:

„2. Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymaga:

 1. zbycie środków trwałych, aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej w roku obrotowym kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych,
 2. zaciąganie zobowiązań z tytułu umów leasingu, dzierżawy, najmu lub innych umów o podobnym charakterze, w których wartość zobowiązań Spółki jednorazowo lub w okresie trwania umowy przekroczy kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
 3. wystawianie weksli, udzielanie poręczenia wekslowego, poręczenia zwykłego, innych poręczeń majątkowych lub zobowiązań warunkowych gdy wartość takiego poręczenia lub zobowiązania przekracza narastająco 3.000.000 (trzy miliony) złotych,
 4. realizacja inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o wartości przekraczającej w sumie wysokość odpisów amortyzacyjnych w danym roku obrotowym;
 5. zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 20% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
 6. rozwiązanie umów najmu, dzierżawy, leasingu zawartych z podmiotami dominującymi, zależnymi lub powiązanymi a także zmianę warunków wynagradzania w nich określonych o wartość przekraczającą wskaźnik inflacji CPI publikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc poprzedni.”
  • zmiany §34 pkt 10. Statutu poprzez wpisanie w miejsce art. 3281, 32810:
 • podziału zysku za 2022r.,

8.  Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Image

Chcesz wiedzieć więcej ?

Bądźmy w kontakcie.